กกพ.ขยายเวลายื่นเลิกสัญญาซื้อไฟพลังงานหมุนเวียนถึง 31 มี.ค.นี้

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขยายเวลายื่นคำขอยกเลิกสัญญาซื้อขายและคำขอขายไฟฟ้าเดิม รวมถึงการยื่นคำขอขายไฟฟ้าใหม่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น FiT จนถึง 31 มีนาคม 2558

558000002312501
    นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

fit02       
       นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า หลังจาก กกพ.ได้ออก “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2558” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2558 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้มายื่นคำขอยกเลิกและยื่นคำขอใหม่ โดยมีคำขอยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิมหรือคำขอขายไฟฟ้าเดิม จำนวน 104 โครงการ กำลังผลิตติดตั้ง 632.31 เมกะวัตต์ และมีผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าใหม่ ณ วันที่ 20 ก.พ. 58 จำนวน 88 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งจำนวน 560.75 เมกะวัตต์
       
       ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนจาก Adder เป็น FiT แต่ไม่สามารถยื่นคำขอได้ทันในเวลาที่กำหนด ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการและทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ FiT ด้วยวิธีการประมูลแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) กกพ. โดยความเห็นชอบจาก กพช. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและคำขอขายไฟฟ้าเดิม และการยื่นคำขอขายไฟฟ้าใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น FiT จากภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และจากนั้นการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะตรวจสอบคำขอฯ พร้อมเตรียมการแก้ไขสัญญา หรือแจ้งตอบรับซื้อไฟฟ้าในแบบ FiT ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในเมษายน 2558 เพื่อที่จะสามารถให้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับแล้วภายในเดือนมิถุนายน 2558
       
       “มติของ กกพ.ครั้งนี้จะส่งผลดีต่อภาคเอกชนได้มีระยะเวลาในการยื่นคำขอต่างๆ รวมถึงส่งผลดีต่อระบบกระบวนการและมาตรการในการส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยเฉพาะขั้นตอนรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบใหม่ รวมถึงการจัดทำโซนนิ่งศักยภาพสายส่งรองรับการซื้อไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความโปร่งใสให้เกิดกับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น” นายวีระพลกล่าว
       
       นอกจากนี้ กกพ.อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ FiT (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.erc.or.th หรือ โทร. 0-2207-3599 ต่อ 838 และ 836 สำหรับความคืบหน้าเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยวิธีการประมูลแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding) กกพ.อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558

ศึกษาข้อมูล Feed in Tariff (FiT) คลิ๊กด้านล่าง
fit01

ที่มา : manager.co.th

[sc:720x90yengo]

2461 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้