คลิปวีดีโอ โครงการส่งเสริมความรู้เครื่องจักรกล มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการส่งเสริมความรู้เครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจร
และ พัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

nu01 nu02

ที่มา : มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

2067 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 2 ผู้เยี่ยมชมวันนี้