ตัวอย่างการใช้งานจริงเซลล์แสงอาทิตย์ในลักษณะต่างๆ

เมื่อมีการใช้เซลล์แสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ เราจะมีรถยนต์โซล่า มอเตอร์ไซค์โซล่า
บนท้องถนน เรือโซล่าในแม่น้ำและทะเล เครื่องบินโซล่าบนท้องฟ้าและในบ้าน
และรอบๆบ้าน ก็มีอะไรต่ออะไรที่เป็นโซล่าทั้งนั้น นักวิชาการญี่ปุ่นฝันที่จะสร้างโครงการ
GENESIS (Global Energy Network Equipped with Solar cells and International
Superconductor grids) โดยจะสร้าง โรงไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ทั่วโลก แล้ว
ต่อกันเป็นNetwork ด้วยสายไฟฟ้าที่ทำด้วยสารตัวนำ ยิ่งยวด ให้สามารถส่งไฟฟ้า
ไปได้ตามความต้องการทั่วโลก การมีสถานีทั่วโลก จะทำให้มีแหล่งที่เป็นช่วง
กลางวันที่มีแสงอาทิตย์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้เสมอ และสามารถส่งผ่าน Network
ไปสู่บริเวณที่เป็นกลางคืน เพื่อใช้ได้ ถึงแม้จะเป็นความฝันที่อาจจะเป็นจริงได้ยาก
แต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ในแง่ของความคิดของการแก้ปัญหาระดับโลก

future

ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระแสตรง พร้อมหอถังสูง

sample1

พื้นที่เกษตรห่างไกลที่สายไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง สามารถใช้ไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์สูบน้ำผิวดิน
จากสระน้ำได้ ระบบสูบน้ำประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด ประมาณ 1,350 วัตต์
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์กระแสตรงขนาด 1 แรงม้า หอถังสูงความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร
และท่อส่งน้ำ เครื่องสูบน้ำจะทำงานด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ โดยสามารถสูบน้ำได้
วันละประมาณ 22 ลูกบาศก์เมตร และเก็บน้ำไว้บนหอถังสูง สามารถใช้แรงโน้มถ่วงของโลก
ปล่อยให้น้ำไหล ไปยังบ้านเรือนหรือแปลงเพาะปลูกได้

 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง

light  เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่สายไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง ระบบนี้
  ประกอบด้วย แผลเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 50-75 วัตต์ จำนวน 1 แผง
  แบตเตอรี่ ขนาด 70-100 แอมแปร์ชั่วโมง 12 โวลต์ 1 ลูก อุปกรณ์ควบคุม
  การประจุ แบตเตอรี่ 1 ชุด และหลอดไฟฟ้า ฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18 วัตต์  
  จำนวน 2 หลอด ในเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย ์จะประจุไฟฟ้า
  ลงในแบตเตอรี่ เพื่อเก็บไว้ใช ้ในเวลากลางคืน สามารถใช้กับหลอดไฟ
  ฟลูออเรสเซนต์ 2 หลอด ได้ประมาณวันละ 5 ชั่วโมง 

 

โทรศัพท์สาธารณะเคลื่อนที่โดยใช้ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
sample3

 

 

เซลล์แสงอาทิตย์เพียง 1 แผงขนาด 50-60 วัตต์
สามารถผลิตไฟฟ้า ให้โทรศัพท์สาธารณะเคลื่อนที่ได้
ทำให้ผู้อยู่ห่างไกล สามารถติดต่อกับคนที่อยู่ในเมือง
ได้โดยสะดวก ระบบประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 1 แผง
แบตเตอรี่ 1 ลูก โทรศัพท์ 1 เครื่อง อุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด

 

 

 

 

ที่มา : learnsquare.com

[sc:720x90yengo]

7960 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้