รองปลัดกระทรวงพลังงาน ชูแผนพัฒนาพลังงานชุมชนปี 2558

SL1

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในปี 2558 กระทรวงพลังงาน
ได้เตรียมกิจกรรมพลังงานชุมชน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และตอบสนองต่อ
การพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในระดับชุมชนทั่วประเทศ โดยจะร่วมกับ
สำนักงานพลังงานจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อสพน.)
จัดทำแผนพลังงานชุมชนที่ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนแต่ละแห่ง ซึ่งกระทรวงพลังงาน
ได้กำหนดทิศทางไว้ 4 แผนงานหลัก ได้แก่

 • แผนงานที่ 1 โครงการ “ชุมชนประหยัดพลังงานไฟฟ้า” เพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึก
  ในการใช้พลังงาน โดยจะดำเนินกิจกรรมผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพลังงาน เพื่อตั้งเป้าหมาย
  ลดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนต้นแบบให้ได้อย่างน้อย15% ใน 76 ชุมชนต้นแบบนำร่องทั่วประเทศ
 • แผนงานที่ 2 โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดจิ๋ว (OTOP) ลดใช้พลังงาน เน้น
  สำรวจกลุ่มวิสาหกิจที่ใช้พลังงานสิ้นเปลือง ในขบวนการทอด นึ่ง อบแห้ง คั่ว ต้ม กลั่น และ
  จะแก้ไขโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อปรับใช้แทน ตั้งเป้าหมายประหยัดพลังงาน
  ในกลุ่ม OTOP ดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 30 – 70%
 • แผนงานที่ 3 โครงการชุมชนศึกษาศักยภาพผลิตพลังงาน ประเภทชีวภาพ ชีวมวล
  น้ำ เพื่อการผลิตไฟฟ้า
  จะเน้นการสร้างทีมนักสำรวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จาก
  ภาคประชาชนให้สามารถทำรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น รวมทั้งจะต่อยอดไปสู่การ
  ขอทุนสนับสนุนหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนเพื่อผลิตพลังงานในท้องถิ่น
 • แผนงานที่ 4 การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวางแผนระดับจังหวัดทั่วประเทศ
  โดยจะเน้นหลักสูตรการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน เรียนรู้ขบวนการตั้งแต่ขั้นตอน
  ออกแบบโซล่าร์เซลล์ การต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆ การติดตั้ง และการใช้จริงในพื้นที่
  นายทวารัฐ กล่าวว่า ตัวอย่างแผนพลังงานชุมชนที่เป็นรูปธรรม และถือว่าเป็นต้นแบบ
  ที่ประสบความสำเร็จ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาก๊าซหุงต้มปรับตัวเพิ่มขึ้นนี้
  ได้แก่ ชุมชนบ้านบึงหล่ม ต.คลองน้ำไหล จ.กำแพงเพชร ซึ่งได้ขยายผลการใช้เตาเศรษฐกิจ
  และหม้อน้ำซุปร้านก๋วยเตี๋ยว โดยชุมชนได้ใช้ฟืนและถ่าน ซึ่งหาได้จากเศษวัสดุเหลือใช้
  ในพื้นที่ เช่น ซังข้าวโพด เหง้ามันสำปะหลัง กะลามะพร้าว เพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
  ก๊าซหุงต้ม (LPG) ได้ทั้งหมด 100% โดยปัจจุบันหลังจากใช้เตาเศรษฐกิจจากเชื้อเพลิง
  ที่หาได้ในท้องถิ่นนี้ ส่งผลให้ชุมชนบ้านบึงหล่มกว่า 100 ครัวเรือน ลดการใช้แก๊สหุงต้ม
  ได้เฉลี่ย 50-60% คิดเป็นเงินที่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 200 บาทต่อเดือน และหากเทียบ
  เป็นการประหยัดการใช้ก๊าซหุงต้ม คำนวณที่ถังขนาดมาตรฐาน 15 กิโลกรัม จำนวน 50 ถัง
  ต่อเดือน คิดเป็นเงินที่ชาวบ้านในชุมชนนี้ประหยัดได้รวมกันมากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
  และจากมาตรการนี้ที่ได้ดำเนินการมากกว่า 2 ปี ซึ่งเท่ากับว่าชุมชนบ้านบึงหล่ม จ.กำแพงเพชร
  ได้ช่วยกันประหยัดการใช้พลังงานเพียงพื้นที่เดียวได้สูงถึง 480,000 บาท

SL7

SL6

แนะนำข่าว : มิสเตอร์โซล่าเซลล์
ที่มา : นสพ.บ้านเมือง
[sc:720x90yengo]

2435 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 1 ผู้เยี่ยมชมวันนี้