ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์

rrr
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับผู้ที่ยื่นขอ
ขายไฟฟ้าไว้ในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) เดิม พ.ศ. 2557

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/005/1.PDF

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้า
เพิ่มให้ครบ 100 เมกะวัตต์) พ.ศ. 2557 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/005/9.PDF

ที่มา : สำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

[sc:720x90yengo]

2826 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 3 ผู้เยี่ยมชมวันนี้