โครงการ “Solar Tunnel” หรือ “อุโมงค์แสงอาทิตย์” ใช้กับรถไฟได้ถึง 4,000 ขบวน

1362451587

โครงการ “Solar Tunnel” หรือ”อุโมงค์แสงอาทิตย์” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นที่ยุโรป
ซึ่งใช้โครงสร้างพิ้นฐานทางรถไฟมาใช้ในการผลิตพลังงานสีเขียวโดยการติดตั้ง
แผงโซล่าร์เซลล์ ไว้บนอุโมงค์รถไฟเป็นระยะทางถึง 3.6 ก.ม. ซึ่งโครงการนี้
สามารถผลิตไฟฟฟ้าได้ถึงปีละ 3.3 MWh และพอที่จะใช้กับรถไฟถึง 4,000 ขบวน

 

ที่มา : bloggang.com

2404 เยียมชมหน้านี้ทั้งหมด 3 ผู้เยี่ยมชมวันนี้